قیمت پنجره دوجداره ایده آل تویسر Toyser

Toyser

قیمت پنجره ایده آل

قیمت ایده آل تویسر

پنجره-ثابت

پنجره ثابت ایده آل

739،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل تویسر سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-تک-حالته-یک-لنگه

پنجره تک حالته یک لنگه

1،449،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل تویسر سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-یک-لنگه

پنجره دو حالته یک لنگه

1،658،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل تویسر سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-کلنگی-یا-بالا-بازشو

پنجره کلنگی یا بالا بازشو

932،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :600*600 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ایده آل

قیمت پنجره دوجداره ایده آل تویسر

پنجره ایده آل دولنگه

پنجره-تک-حالته-دو-لنگه

پنجره تک حالته دو لنگه ایده آل

2،147،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-دو-لنگه

پنجره دو  حالته دو لنگه ایده آل

2،356،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1400*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-تک-حالته-دو-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره تک  حالته دو لنگه به همراه کتیبه

2،372،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-دو-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره دو حالته دو  لنگه به همراه کتیبه

2،581،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
Toyser

پنجره دوجداره ایده آل

پنجره ایده آل تویسر  سه لنگه

پنجره-تک-حالته-سه-لنگه

پنجره تک حالته سه لنگه ایده آل

2،719،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-سه-لنگه

پنجره دو  حالته سه لنگه ایده آل

2،928،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-تک-حالته-سه-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره تک  حالته سه لنگه به همراه کتیبه

3،051،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-سه-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره دو حالته سه لنگه به همراه کتیبه

3،260،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : آیده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ایده آل

قیمت پنجره ایده آل تویسر

پنجره ایده آل چهار  لنگه

پنجره-تک-حالته-چهار-لنگه

پنجره تک حالته چهار  لنگه ایده آل

4،582،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-چهار-لنگه

پنجره دو  حالته چهار  لنگه ایده آل

5،001،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-تک-حالته-چهار-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره تک  حالته چهار  لنگه به همراه کتیبه

5،097،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-چهار-لنگه-به-همراه-کتیبه

پنجره دو حالته چهار  لنگه به همراه کتیبه

5،515،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :3500*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ایده آل

پنجره ایده آل 

پنجره ایده آل کشویی

کشویی-دو-لنگه

پنجره ایده آل کشویی تک لنگه

3،621،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1400*1800 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
کشویی-دو-لنگه--

پنجره کشویی سه لنگه ایده آل

4،758،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2500*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
کشویی-چهار-لنگه

پنجره چهار لنگه کشویی  ایده آل

7،203،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :4000*1400 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ایده آل

قیمت پنجره ایده آل 

پنجره خاص ایده آل تویسر

پنجره-قوس-دار

پنجره هلالی  ایده آل

3،191،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*2000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-خم-یا-هلالی ویستابست

پنجره قوس دار ایده آل

4،334،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1600*2000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-فولکس-واگنی

پنجره فولکس واگنی ایده آل

14،540،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*4000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ایده آل

قیمت درب ایده آل 

انواع درب ایده آل تویسر

درب-سرویسی

درب سرویسی ایده آل

2،729،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2100*800 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
درب-فرانسوی

درب فرانسوی  ایده آل

4،887،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :2100*1500 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
سویجی

درب سویچی   ایده آل

2،872،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :21000*900میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ایده آل

قیمت آکاردئونی ، فرانسوی و لیفت اند اسلاید 

انواع پنجره ایده آل تویسر

پنجره-لیفت-اند-اسلاید

پنجره لیفت اند اسلاید

تماس بگیرید تومان

 • عرض و ارتفاع :2000*3000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-فرانسوی

پنجره فرانسوی  ایده آل

تماس بگیرید تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*1600 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-آکاردئونی

پنجره آکاردئونی  ایده آل

تماس بگیرید تومان

 • عرض و ارتفاع :1500*3000 میلیمتر
 • نوع شیشه : 4 و 6 میل ساده
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ایده آل

قیمت سه جداره ایده آل  

انواع پنجره سه جداره ایده آل تویسر

پنجره-سه-جداره

پنچره سه جداره ثابت

812،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800 میلیمتر
 • نوع شیشه سه جداره
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-سه-جداره

پنجره سه جداره تک حالته

1،593،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • شیشه سه جداره
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-سه-جداره

پنجره سه جداره دو حالته

1،823،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800میلیمتر
 • شیشه سه جداره
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
ایده آل

قیمت لمینت ایده آل  

انواع پنجره لمینت ایده آل تویسر

پنجره-ثابت-لمینت

پنجره دوجداره لمینت ایده آل

886،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800 میلیمتر
 • نوع شیشه دو جداره
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-لمینت

پنجره لمنیت ایده آل  تک حالته

1،738،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :800*1200 میلیمتر
 • شیشه دو جداره
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر
پنجره-دو-حالته-لمینت

پنجره لمینت ایده آل دو حالته

1،989،000 تومان

 • عرض و ارتفاع :1200*800میلیمتر
 • شیشه دو جداره
 • پروفیل : ایده آل سری 60
 • یراق : کاله کلیت ترکیه
 • گالوانیزه : 1/25 میلی متر

پنجره ایده آل

اگر در حال ساخت و ساز هستید و قصد دارید که پنجره خرید کنید معمولا با سوالات و موارد مختلفی مواجه خواهید شد که ما قصد داریم در این مقاله که تمرکز آن روی قیمت پنجره ایده آل تویسر هست شما را راهنمایی میکنیم.قیمت پنجره دوجداره هستید معمولا به عوامل متعددی بستگی دارد.در ابتدا با دو متریال مواجه خواهید شد . پنجره آلومینیوم ترمال بریک و پنجره یو پی وی سی. پنجره های قدیمی الومینیوم به دلیل رسانا بودن عایق صوتی خوبی نبودن و حرارت را انتقال می دادند. بر همین اساس و مشکل پنجره ترمال بریک به بازار ارائه شد که با یک قطعه پلی آمید عایق پنجره شما بسیار مناسب خواهد شد و مشکل رسانا بودن آلومینیوم برطرف خواهید شد.

پنجره های آلومینیوم ترمال بریک در حال حاضر دو برند هستند که به خوبی در کشور ما در حال فعالیت می باشند. پنجره ترمال بریک آکپا و پنجره ترمال بریک آکرول ، توجه داشته باشید که قیمت پنجره ترمال بریک بسیار بالاتر از یو پی وی سی می باشد.

تویزر

پروفیل ایده آل

پس از بررسی انواع پنجره ترمال بریک و بررسی مزایا و معایب آن نوبت به متریال دوم که بسیار محبوب می باشد و قیمت آن مناسب می باشد می رسیم . پنجره Upvc نسبت به قیمتی که دارد دارای مزایای فراوانی می باشد. پنجره های یو پی وی سی و پروفیل ایده آل دارای مزایای فراوانی می باشد.قیمت پروفیل ایده آل تویسر نسبت به قیمت پنجره هافمن و قیمت پنجره ویستابست و وینتک پایین تر می باشد ولی این قیمت پایین تر پروفیل ایده آل تویسر دلیل بر عدم کیفیت این پروفیل نمی باشد. با این که پروفیل ایده آل تویسر از هافمن قیمت پایین تری دارد ولی همان کیفیت می باشد . این پروفیل اکونومی پروفیل ایده آل می باشد که برای صادرات به کشور های اطراف تهیه شده است.

پروفیل ایده آل

پنجره ایده آل قیمت

پنجره ایده آل دارای مزایای فراوانی می باشد که میتوان تکنولوژی برتر این برند اشاره کرد و بهترین راه برای صرفه جویی در هزینه های مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف انرژی میکند.پنجره ایده آل قیمت مناسبی داشته و با بهره گیری از تنوع رنگ های بسیار بالا ، راهکار مناسبی برای طراحی زیباترین نماهای ساختمانی می باشد. توجه داشته باشید کخ برای طراحی زیبای نمای ساختمان خود می توانید از متنوع ترین روکش و طیف وسیع از طرح دکوراسیون در نظر گرفته شده است.یکی دیگر از مزیت های پنجره ایده آل می توان به عدم نفوذ گرد و غبار به فضای منزل و محیط منزل و محیط کار اشاره کرد.پنجره ایده آل قیمت مناسبی نسبت به قیمت پنجره دوجداره هافمن دارا می باشد.

پنجره ایده آل

پروفیل تویسر

همانطور که گفته شد پروفیل ایده آل  تویسر Toyser پروفیل اکونومی ایده آل می باشد.این پروفیل بسیار قیمت مناسبی دارد و نسبت به قیمت پنجره دوجداره دیگر دارای مزایای فراوانی داشته و کیفیت آنرا با هافمن مقایسه می کنند.پروفیل ایده آل و تویسر با بهره گیری از تکنولوژی آلمان نسل جدید از پنجره دوجداره به بازار ارائه کرده است.پنجره ایده آل به لحاظ عایق بندی و کیفیت چهار برابر عملکرد بهتری از پنجره یو پی وی سی داشته است.توجه داشته باشید که قیمت ترمال بریک نسبت به یو پی وی سی بسیار بالاتر می باشد و حتی قابل مقایسه با قیمت پنجره ویستابست نمی باشد.قیمت پروفیل تویسر نسبت به مزایای که دارا می باشد عالی می باشد. همچنین قیمت تویسر دلیل بر بی کیفیتی این پروفیل نخواهد بود.این پروفیل به مشتریان خود ضمانت نامه کتبی ارائه می دهد که پنج سال بروی پنجره دوجداره و بیست سال ضمانت پروفیل ارائه میدهد. موارد اولیه تشکیل دهنده این پروفیل با توجه به فرمولاسیون استاندارد و موارد اولیه بین المللی تولید شده است.همچنین از تنوع رنگ بسیار بالایی برخوردار می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تماس سریع